Sympozjum wojsk obrony terytorialnej z państw wschodniej flanki NATO

W dniach 12-15 lutego w Olsztynie, na terenie stacjonowania 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej odbyło się sympozjum formacji obrony terytorialnej reprezentowanych przez 11 państw, tworzących tzw. wschodnią flankę NATO.

Sympozjum zorganizowane zostało przez Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej przy współudziale Sztabu Generalnego Wojska Polskiego oraz V Korpusu Sił Lądowych Stanów Zjednoczonych (V Corps), którego dowództwo stacjonuje w Poznaniu. W wydarzeniu uczestniczyło 120 żołnierzy reprezentujących: USA, Polskę, Litwę, Łotwę, Estonię, Słowację, Bułgarię, Węgry, Rumunię, Szwecję oraz Finlandię.

Jak powiedział na otwarciu sympozjum Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, generał Wiesław Kukuła:

„Wojska Obrony Terytorialnej są ważną składową systemów obronnych państw wschodniej flanki. Naszym celem jest zintegrowanie ich potencjału i zdolności z innymi komponentami, zwłaszcza lądowym i operacji specjalnych, w celu uzyskania synergii wysiłku i zwielokrotnienia efektów naszych działań".

W trakcie Sympozjum reprezentanci poszczególnych państw przedstawili swoje doświadczenia w zakresie tworzenia formacji, szkolenia jej potencjału osobowego oraz zastosowania pododdziałów obrony terytorialnej, zarówno w działaniach militarnych jak i pozamilitarnych.

Zaprezentowano struktury, uzbrojenie i wyposażenie, jakim dysponują  formacje obrony terytorialnej w danych krajach. Rozmawiano także na temat metod rekrutacji i modelów przebiegu służby żołnierzy formacji obrony terytorialnej.

Pełniący obowiązki Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej, gen. bryg. Krzysztof Stańczyk w trakcie sympozjum powiedział:

„Jest to pierwsze tego rodzaju spotkanie formacji obrony terytorialnej krajów wschodniej flanki NATO, organizowane przez stronę polską, które przyniesie efekty w postaci nawiązania kontaktów, da nam świadomość operacyjną - która przy ewentualnym konflikcie zbrojnym zostanie wykorzystana do współdziałania z wojskami operacyjnymi, a w szczególności z V Korpusem Sił Lądowych Stanów Zjednoczonych. Ponadto, w ramach spotkania demonstrujemy bliźniaczym formacjom terytorialnym z innych krajów wyposażenie i uzbrojenie, jakim dysponują Wojska Obrony Terytorialnej w Polsce. Rozmawiamy o stosowanych w innych  krajach sposobach zachęcania do służby w formacjach obrony terytorialnej, pozostawania jak najdłużej w tej służbie oraz możliwościach rozwoju kompetencji żołnierzy służących w formacjach obrony terytorialnej. Sympozjum zaowocuje wymiernymi korzyściami”.

W ramach wydarzenia zorganizowany został pokaz statyczny uzbrojenia i wyposażenia jakim dysponują brygady obrony terytorialnej w Polsce, a także pokaz dynamiczny demonstrujący nawiązanie walki przez sekcje lekkiej piechoty WOT, w kontakcie z przeciwnikiem, w terenie zurbanizowanym oraz ewakuacja rannego z pola walki.

Chociaż uwarunkowania środowiska operacyjnego w poszczególnych krajach różnią się od siebie, to jednak stwierdzić należy, że pomimo różnych struktur i różnego podejścia do tworzenia formacji obrony terytorialnej, spowodowanych właśnie tym odmiennym środowiskiem operacyjnym - łączą te formacje takie same cele.
Są nimi:

  • w trakcie działań zbrojnych: obrona wyznaczonych rejonów oraz zapewnienie płynnego wejścia do boju wojskom operacyjnym (swobody manewru),
  • w trakcie kryzysów pozamilitarnych: pomoc i wsparcie lokalnych społeczności.

Chociaż formacje obrony terytorialnej różnią się uzbrojeniem, strukturami, liczebnością, czy sposobami szkolenia, to we wszystkich państwach ten rodzaj wojsk łączy jedno: tworzą go ochotnicy - ludzie z pasją do wojska i z ogromnym poczuciem odpowiedzialności za ochronę swoich ojczyzn.

ppłk Robert PĘKALA
Rzecznik prasowy DWOT

Załączniki

powiązane informacje

Wojska Obrony Terytorialnej – podsumowanie roku 2023
Promocja oficerska,  Kwalifikacja wojskowa,  Tradycja,  Dowódca WOT,  Stańczyk,  Kooperacja,  Siły Zbrojne RP,  Współpraca,  Międzynarodowe,  Szkolenia i ćwiczenia,  Zarządzanie Kryzysowe,  Sprzęt i uzbrojenie,  CSWOT 
Gala Sportu 2023 - podsumowanie sportowych zmagań Terytorialsów
Rywalizacja sportowa,  Zdrowy styl życia,  Stańczyk,  Dowódca WOT,  Społeczne,  Szkolenia i ćwiczenia,  Siły Zbrojne RP,  Współpraca 
Powitanie nowego Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej
Siły Zbrojne RP,  Dowódca WOT,  Stańczyk,  Wydarzenia 
Współpraca WOT ze szwajcarskimi Siłami Zbrojnymi
Dowódca WOT,  Stańczyk,  Międzynarodowe,  Współpraca