INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej w Zegrzu  (ul. Juzistek 2; 05-131 Zegrze)
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Kontakt z IOD jest możliwy pod nr telefonu 261 883909 oraz pod adresem email: iod@ron.mil.pl lub listownie na adres administratora z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:

- przesyłanie informacji prasowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

- udzielania odpowiedzi na wysłane przez Państwa wiadomości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

- udzielanie informacji/ realizacja zgłoszenia (art. 6 ust. 1 lit. e RODO);

- newsletter (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 1. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby upoważnione przez administratora oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu administratora.
 2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia realizacji zgłoszenia, po czym będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń lub przez okres przewidziany wymogami prawa.

W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody – do czasu jej wycofania.

 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego
 2. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.
 3. Na działania Administratora przysługuje Pani/Panu skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji celów określonych w pkt. 3. W przypadku niepodania tych danych, realizacja tych celów jest niemożliwa.

KLAUZULE INFORMACYJNE DLA UŻYTKOWNIKÓW SERWISÓW INTERNETOWYCH Z TREŚCIAMI PUBLIKOWANYMI PRZEZ DOWÓDZTWO WOJSK OBRONY TERYTORIALNEJ

Klauzula informacyjna dla użytkowników serwisu internetowego YouTube korzystających z profilu „Wojska Obrony Terytorialnej”.

 1. Administratorem danych osobowych, osób korzystających z profilu „Wojska Obrony Terytorialnej” w serwisie internetowym YouTube, jest Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej (DWOT) z siedzibą w Zegrzu, przy ul. Juzistek 2.
 2. Z Administratorem mogą się Państwo kontaktować w następujący sposób:
 1. Nad prawidłowością przetwarzania danych w DWOT czuwa wyznaczony przez Dowódce WOT inspektor ochrony danych, z którym mogą się Państwo kontaktować:
 • listownie na adres: Juzistek 2, 05 – 130 Zegrze z dopiskiem „inspektor ochrony danych”,
 • drogą mailową: dwot.iod@ron.mil.pl
 • telefonicznie: 261 883 909
 1. Informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez serwis internetowy YouTube dostępne są pod adresem: https://www.youtube.com/intl/ALL_pl/howyoutubeworks/user-settings/privacy/
 2. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celach informacyjnych, promocyjnych, reklamowych i edukacyjnych WOT, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 3. Odbiorcą danych jest serwis internetowy YouTube, na zasadach dotyczących danych, określonych przez YouTube. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości lub pytania dotyczące wykorzystania danych osobowych przez w/w serwis internetowy, przed jego użyciem prosimy zapoznać się z jego polityką prywatności.
 4. Państwa aktywność związana z korzystaniem z profilu „Wojska Obrony Terytorialnej” nie jest archiwizowana poza serwisem YouTube. Dane osobowe gromadzone w serwisie internetowym podlegają retencji na zasadach określonych regulaminem serwisu YouTube.
 5. Przysługuje Państwu prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 6. Podanie danych w ramach korzystania z profilu „Wojska Obrony Terytorialnej” w serwisie YouTube jest dobrowolne. Brak podania danych może uniemożliwić korzystanie z jego niektórych funkcjonalności.

 

Klauzula informacyjna dla użytkowników serwisu społecznościowego Facebook korzystających z fanpage’a „Wojska Obrony Terytorialnej”.

 1. Administratorem danych osobowych osób korzystających z profilu Wojska Obrony Terytorialnej w serwisie społecznościowym Facebook, jest Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej (DWOT) z siedzibą w Zegrzu, przy ul. Juzistek2.

 2. Z Administratorem mogą się Państwo kontaktować w następujący sposób:
 1. Nad prawidłowością przetwarzania danych w DWOT czuwa wyznaczony przez Dowódcę WOT inspektor ochrony danych, z którym mogą się Państwo kontaktować:
 • listownie na adres: Juzistek 2, 05 – 130 Zegrze z dopiskiem „inspektor ochrony danych”,
 • drogą mailową: dwot.iod@ron.mil.pl
 • telefonicznie: 261 883 909
 1. Informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez serwis społecznościowy Facebook dostępne są pod adresem: https://www.facebook.com/ w zakładce ustawienia i prywatność/ prywatność – skróty.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celach informacyjnych, kontaktowych, promocyjnych, reklamowych i edukacyjnych WOT, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 3. Odbiorcą danych jest serwis społecznościowy Facebook, na zasadach dotyczących danych, określonych przez Facebook. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości lub pytania dotyczące wykorzystania danych osobowych przez w/w serwis społecznościowy, przed jego użyciem prosimy zapoznać się z jego polityką prywatności.
 4. Państwa aktywność związana z korzystaniem z fanpage’a Wojska Obrony Terytorialnej nie jest archiwizowana poza serwisem społecznościowym Facebook.
 5. Dane osobowe gromadzone w w/w  serwisie podlegają retencji na zasadach określonych regulaminem serwisu Facebook.
 6. Przysługuje Państwu prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 7. Podanie danych w ramach korzystania z profilu Wojska Obrony Terytorialnej
  w serwisie Facebook jest dobrowolne. Brak podania danych może uniemożliwić korzystanie z jego niektórych funkcjonalności.

 

Klauzula informacyjna dla użytkowników serwisu społecznościowego X (Twitter) korzystających z profilu „Terytorialsi – Zawsze gotowi, zawsze blisko!”

 1. Administratorem danych osobowych, osób korzystających z profilu „Terytorialsi – zawsze gotowi, zawsze blisko!” w serwisie społecznościowym X, jest Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej (DWOT) z siedzibą w Zegrzu, przy ul. Juzistek2.
 2. Z Administratorem mogą się Państwo kontaktować w następujący sposób:
 1. Nad prawidłowością przetwarzania danych w DWOT czuwa wyznaczony przez Dowódce WOT inspektor ochrony danych, z którym mogą się Państwo kontaktować:
 • listownie na adres: Juzistek 2, 05 – 130 Zegrze z dopiskiem „inspektor ochrony danych”,
 • drogą mailową: dwot.iod@ron.mil.pl
 • telefonicznie: 261 883 909
 1. Informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez serwis społecznościowy X dostępne są pod adresem: https://twitter.com/en/privacy.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celach informacyjnych, promocyjnych, reklamowych i edukacyjnych WOT, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 3. Odbiorcą danych jest serwis społecznościowy X, na zasadach dotyczących danych, określonych przez X. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości lub pytania dotyczące wykorzystania danych osobowych przez w/w serwis społecznościowy, przed jego użyciem prosimy zapoznać się z jego polityką prywatności.
 4. Państwa aktywność związana z korzystaniem z profilu „Terytorialsi – zawsze gotowi, zawsze blisko!” nie jest archiwizowana poza serwisem X. Dane osobowe gromadzone w serwisie społecznościowym podlegają retencji na zasadach określonych regulaminem serwisu X.
 5. Przysługuje Państwu prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 6. Podanie danych w ramach korzystania z profilu „Terytorialsi – zawsze gotowi, zawsze blisko!” w serwisie społecznościowym X jest dobrowolne. Brak podania danych może uniemożliwić korzystanie z jego niektórych funkcjonalności.

 

Klauzula informacyjna dla użytkowników serwisu społecznościowego LinkedIn korzystających z profilu „Wojska Obrony Terytorialnej”.

 1. Administratorem danych osobowych osób korzystających z profilu „Wojska Obrony Terytorialnej” w serwisie społecznościowym LinkedIn, jest Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej (DWOT) z siedzibą w Zegrzu, przy ul.Juzistek2.

 2. Z Administratorem mogą się Państwo kontaktować w następujący sposób:
 1. Nad prawidłowością przetwarzania danych w DWOT czuwa wyznaczony przez Dowódcę WOT inspektor ochrony danych, z którym mogą się Państwo kontaktować:
 • listownie na adres: Juzistek 2, 05 – 130 Zegrze z dopiskiem „inspektor ochrony danych”,
 • drogą mailową: dwot.iod@ron.mil.pl
 • telefonicznie: 261 883 909
 1. Informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez serwis społecznościowy LinkedIn dostępne są pod adresem: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=pl_PL
 2. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celach informacyjnych, kontaktowych, promocyjnych, reklamowych i edukacyjnych WOT, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 3. Odbiorcą danych jest serwis społecznościowy LinkedIn, na zasadach dotyczących danych, określonych przez LinkedIn. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości lub pytania dotyczące wykorzystania danych osobowych przez w/w serwis społecznościowy, przed jego użyciem prosimy zapoznać się z jego polityką prywatności.
 4. Państwa aktywność związana z korzystaniem z profilu „Wojska Obrony Terytorialnej” nie jest archiwizowana poza serwisem społecznościowym LinkedIn.
 5. Dane osobowe gromadzone w w/w  serwisie podlegają retencji na zasadach określonych regulaminem serwisu LinkedIn.
 6. Przysługuje Państwu prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 7. Podanie danych w ramach korzystania z profilu „Wojska Obrony Terytorialnej” w serwisie LinkedIn jest dobrowolne. Brak podania danych może uniemożliwić korzystanie z jego niektórych funkcjonalności.

 

Klauzula informacyjna dla użytkowników serwisu społecznościowego Instagram korzystających z fanpage’a „Wojska Obrony Terytorialnej - Terytorialsi”.

 1. Administratorem danych osobowych osób korzystających z profilu „Wojska Obrony Terytorialnej – Terytorialsi” w serwisie społecznościowym Instagram, jest Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej (DWOT) z siedzibą w Zegrzu, przy ul.Juzistek2.

 2. Z Administratorem mogą się Państwo kontaktować w następujący sposób:
 1. Nad prawidłowością przetwarzania danych w DWOT czuwa wyznaczony przez Dowódcę WOT inspektor ochrony danych, z którym mogą się Państwo kontaktować:
 • listownie na adres: Juzistek 2, 05 – 130 Zegrze z dopiskiem „inspektor ochrony danych”,
 • drogą mailową: dwot.iod@ron.mil.pl
 • telefonicznie: 261 883 909
 1. Informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez serwis społecznościowy Instagram dostępne są pod adresem: https://www.facebook.com/privacy/explanation
 2. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celach informacyjnych, kontaktowych, promocyjnych, reklamowych i edukacyjnych WOT, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 3. Odbiorcą danych jest serwis społecznościowy Instagram, na zasadach dotyczących danych, określonych przez Instagram. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości lub pytania dotyczące wykorzystania danych osobowych przez w/w serwis społecznościowy, przed jego użyciem prosimy zapoznać się z jego polityką prywatności.
 4. Państwa aktywność związana z korzystaniem z fanpage’a „Wojska Obrony Terytorialnej – Terytorialsi” nie jest archiwizowana poza serwisem społecznościowym Instagram.
 5. Dane osobowe gromadzone w w/w  serwisie podlegają retencji na zasadach określonych regulaminem serwisu Instagram.
 6. Przysługuje Państwu prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 7. Podanie danych w ramach korzystania z profilu „Wojska Obrony Terytorialnej – Terytorialsi” w serwisie Instagram jest dobrowolne. Brak podania danych może uniemożliwić korzystanie z jego niektórych funkcjonalności.