Sztandar dla zachodniopomorskich Terytorialsów

 

Swój sztandar ma już 14 Zachodniopomorska Brygada Obrony Terytorialnej. Najmłodsza z brygad OT otrzymała go podczas niedzielnej uroczystości na rynku w Trzebiatowie. Przysięgę złożyło na niego 45 nowych żołnierzy 14 ZBOT.

Ufundowanie i wręczenie sztandaru było jednym z najważniejszych wydarzeń w dotychczasowej historii 14 ZBOT. Kontynuująca tradycje Armii Krajowej „czternastka” otrzymała swój sztandar z rąk rodziców chrzestnych: Prezes Zarządu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręgu Szczecin Jolanty Szyłkowskiej oraz Sławomira Sędziaka syna Patrona Brygady, „Cichociemnego”, Stanisława Sędziaka ps. „Warta”. Sztandar podczas uroczystości wręczył jednostce Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej, gen. dyw. Wiesław Kukuła.

W uroczystości wzięli udział także m.in. wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki, parla-mentarzyści, dowódcy jednostek wojskowych i wszyscy członkowie komitetu honorowego sztan-daru, a dookoła rynku w Trzebiatowie zgromadzili się mieszkańcy miasta i rodziny składających przysięgę żołnierzy.

Miejsce uroczystości wybrano nie przypadkowo. To w Trzebiatowie powstał niedawno drugi bata-lion lekkiej piechoty, wchodzący w skład 14. Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej. W niedzielę zakończyła się „szesnastka”, czyli trwające 16 dni intensywne szkolenie nowych żołnierzy 14 ZBOT. 45 osób, w tym 17 kobiet, złożyło przysięgę wojskową na sztandar 14 Zachodniopo-morskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Najważniejszym punktem uroczystości było wręczenie sztandaru. Najpierw jednak w imieniu Pre-zydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Ministra Obrony Narodowej oraz swoim gwoździe do sztandaru wbił Dowódca WOT gen. dyw. Wiesław Kukuła. Po nim uczynili to rodzice chrzestni sztandaru oraz członkowie komitetu honorowego i przedstawiciele żołnierzy.

Nadanie sztandaru jeszcze tworzonej jednostce jest wyrazem szacunku, ale też ogromnego zaufa-nia - mówił, po wręczeniu sztandaru dowódcy 14 ZBOT, płk. Tomaszowi Borowczykowi, Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej gen. dyw. Wiesław Kukuła. Przypomniał też żołnierzom, że „żołnierz nie żyje dla siebie, ale dla innych”.

Czym jest sztandar, wyjaśnił nowym żołnierzom i wszystkim zebranym na uroczystości na trzebia-towskim rynku, dowódca zachodniopomorskich Terytorialsów. - Bronimy tego, co najcenniejsze. A czymże innym, jak tym, co najcenniejsze, jest sztandar? Jakie inne słowa, wartości, niż Bóg, Honor, Ojczyzna i krzyż na sztandarze warte są oddania nawet tego, co najdroższe, życia? Na sztandarze jest zawarty cały sens naszej służby - mówił płk Borowczyk, dowódca 14 ZBOT. Podkreślił, że sztan-dar ten nawiązuje i spaja żołnierzy z miejscem, dla którego służą - Pomorzem Zachodnim. - Herb województwa, to symbol naszych domów i rodzin, za których bezpieczeństwo też warto oddać ży-cie. To dla obrony i wsparcia tych domów na Pomorzu Zachodnim zostaliśmy powołani - mówił płk Borowczyk. Podkreślił także, że niedzielna uroczystość to „kamień milowy w rozwoju i historii za-chodniopomorskiej brygady”.

- Tę historię dalej napiszecie jednak Wy, żołnierze. Właśnie teraz, kiedy wrócicie do domów, powi-tacie swoje rodziny, wrócicie do pracy. Od teraz będziecie pisać historię naszej brygady dając świa-dectwo, kim jest żołnierz Wojsk Obrony Terytorialnej - zaapelował do nowych żołnierzy płk Borow-czyk.

Sztandar zachodniopomorskich Terytorialsów bezpośrednio nawiązuje do miejsca, w którym sta-cjonuje i za którego bezpieczeństwo odpowiada 14 ZBOT. Umieszczony jest na nim haftowany herb województwa zachodniopomorskiego, symbolizujący więź jednostki z regionem. Znajduje się na nim także „Znak dla skoczków do kraju” – znak spadochronowy Armii Krajowej, wprowadzony zarządzeniem Kierownika Ministerstwa Obrony Narodowej w Londynie z dnia 7 lutego 1954 roku, jako wyraz szacunku i oddania czci dla Cichociemnych, a w szczególności dla Patrona Brygady, ppłk Stanisława Jerzego Sędziaka. Jest tu także wizerunek Matki Boskiej Zwycięskiej, pochodzący ze szczecińskiego kościoła pw. św. Jana Chrzciciela. Wreszcie, w lewym dolnym polu umieszczona jest odznaka pamiątkowa 14 Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej

Sztandar jest odtąd integralną częścią jednostki wojskowej i najcenniejszą rzeczą, którą przecho-wywać będzie 14. Zachodniopomorska Brygada Obrony Terytorialnej. Według tradycji, jednostka wojskowa, która utraciłaby swój sztandar, musiałaby zostać rozwiązana.

Przysięgę na sztandar złożyło w Trzebiatowie 44 nowych żołnierzy, którzy ukończyli właśnie inten-sywne szkolenie podstawowe, składające się z zajęć na strzelnicy, musztry, z taktyki, znajomości broni czy udzielania pierwszej pomocy. To 17 kobiet i 27 mężczyzn. 14. Zachodniopomorska Bry-gada Obrony Terytorialnej liczy od tej chwili prawie 900 żołnierzy, z czego prawie 800 to Teryto-rialsi - ochotnicy. Wśród nich są wykładowcy akademiccy, nauczyciele, przedsiębiorcy, pracownicy firm czy administracji publicznej a także studenci i uczniowie.

14 ZBOT istnieje od września 2019 roku i jest najmłodszą brygadą Wojsk Obrony Terytorialnej. Dziś oprócz dowództwa i sztabu w Szczecinie posiada dwa bataliony lekkiej piechoty: w Choszcznie i najmłodszy w Trzebiatowie.

Marcin GÓRKA
Rzecznik prasowy 14 Zachodniopomorskiej Brygady OT

Załączniki

powiązane informacje

Wręczenie sztandaru dla 12 Wielkopolskiej Brygady OT - relacja
Sztandary,  Tradycja,  Przysięgi 
Sztandar wojskowy dla 8 Kujawsko - Pomorskiej Brygady OT
Sztandary,  Przysięgi 
Sztandar wojskowy dla 10 Świętokrzyskiej Brygady OT
Sztandary,  Tradycja