Silniejsi razem. Spotkanie podoficerów NATO w Białymstoku

Starsi podoficerowie dowództw państw wschodniej flanki sojuszu NATO spotkali się w Białymstoku, aby zacisnąć współpracę i wymienić doświadczenia. Większość uczestników stanowili przedstawiciele formacji OT. Oficerowie dowodzą, ale to podoficerowie zarządzają armią - powiedział Christopher A. Prosser, drugi pod względem starszeństwa podoficer V Korpusu Wojsk Lądowych USA.

Uczestnikami spotkania byli podoficerowie z Polski, Estonii, Litwy, Łotwy, Rumunii, Stanów Zjednoczonych oraz Wielkiej Brytanii. Na co dzień pełnią oni służbę w 1 Podlaskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej, 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej, 5 Mazowieckiej Brygadzie Obrony Terytorialnej, 12 Wielkopolskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej, formacjach OT z Estonii, Litwy i Łotwy, a także Batalionowej Grupy Bojowej NATO w Polsce i V Korpusie Wojsk Lądowych USA.

Pomysł na tegoroczną formułę narodził się po doświadczeniach zebranych podczas spotkania, które odbyliśmy w ubiegłym roku. W tym roku postanowiliśmy rozszerzyć liczbę uczestników i zaprosiliśmy starszych podoficerów dowództw formacji Obrony Terytorialnej z Estonii, Litwy i Łotwy, a także V Korpusu Wojsk Lądowych USA - powiedział st. chor. sztab. Grzegorz Bączek z 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Kluczowym aspektem współpracy jest jej interpersonalny wymiar, który sprawia, że razem jesteśmy nie tylko silniejsi ("stronger together" to hasło NATO - przyp. ŁW), ale po prostu jesteśmy razem - podkreślił CSM Thomas Dalton z Batalionowej Grupy Bojowej NATO, żołnierz Gwardii Narodowej.

CSM Christopher A. Prosser dodał: Uważam, że najważniejszą częścią spotkania było to, że jeszcze wczoraj nie znaliśmy się, a dzisiaj jesteśmy braćmi. Podoficerowie są odpowiedzialni za szkolenie oraz są kluczowym ogniwem międzynarodowej interoperacyjności. Zajmują się żołnierzami, utrzymują dyscyplinę, pilnują przestrzegania zasad.

Z uczestnikami spotkał się płk Sławomir Kocanowski, dowódca 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej, który podkreślił znaczenie współpracy międzynarodowej w zwiększaniu zdolności sojuszników oraz szczególną, w tym obszarze, rolę starszych podoficerów dowództw.

Podczas pobytu w Białymstoku podoficerowie odwiedzili Muzeum Pamięci Sybiru.

Była to druga edycja spotkania międzynarodowego starszych podoficerów dowództw. Pierwsza odbyła się we wrześniu ubiegłego roku.

 

In English

 

Stronger together. NATO SNCOs meeting in Bialystok

Senior non-commissioned officers from the NATO alliance's eastern flank countries met in Bialystok to tighten their cooperation and exchange experiences. Most participants were representatives of territorial defense formations. “Officers command, but NCOs are the ones who run the army”, said Christopher A. Prosser, the 2nd highest Non-Commissioned Officer of the V Corps, US Army.

Participants of the meeting included SNCOs from Poland, Estonia, Lithuania, Latvia, Romania, the United States and the United Kingdom. On a daily basis, they serve in the 1st, 4th, 5th and 12th TDF Brigades, territorial defense formations from Estonia, Lithuania and Latvia, NATO eFP BG Poland and the V Corps of the US Army.

The idea for this year's formula was born after the experience gathered during the meeting we held last year. This year we decided to expand the number of participants and invited senior non-commissioned officers from Estonia, Lithuania and Latvia, as well as the V Corps of the US Army. - said CSM Grzegorz Bączek from 1TDF Brigade.

The key aspect of cooperation is its interpersonal dimension, which makes the case that together we are not only stronger ["stronger together" is the NATO slogan - ed. Ł.W.], but we are truly together. - added CSM Thomas Dalton from NATO eFP BG Poland, US Army National Guard soldier.

CSM Christopher A. Prosser added: I believe, that the most important part of the meeting was that just yesterday we did not know each other and today we are brothers. NCOs are the trainers of Soldiers and are a key element of multinational Interoperability. They also take care of the soldiers and maintain the discipline required to be an effective ally and fighting force.

Col Sławomir Kocanowski, commander of the 1st TDF Brigade, met with the participants and discussed the significance of international cooperation in increasing the number of allies and the crucial role of senior non-commissioned officers in this particular domain.

During their stay in Bialystok, the NCOs visited the Sybir Memorial Museum.

This was the second edition of the international meeting of senior NCOs. The first one was held in September last year.

Tłumacz. Anna Łukasiak

 

kpt. Łukasz WILCZEWSKI

Oficer prasowy 1PBOT

 

Załączniki

powiązane informacje

Recon Clash-23: Estończycy triumfują w Bieszczadach
Szkolenia i ćwiczenia,  Kooperacja,  Międzynarodowe 
Łotewscy Terytorialsi z wizytą w 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej
Szkolenia i ćwiczenia,  Międzynarodowe,  Współpraca 
Przełomowy moment współpracy WOT z Gwardią Narodową USA
Szkolenia i ćwiczenia,  Kooperacja,  Międzynarodowe,  Siły Zbrojne RP,  Współpraca,  Klisz,  Sprzęt i uzbrojenie,  Innowacje 
Stawiamy na współpracę
Szkolenia i ćwiczenia,  Interoperacyjność,  Kooperacja,  Międzynarodowe,  Siły Zbrojne RP,  Współpraca,  Klisz