Generał Rodney BOYD w CSWOT [ROZMOWA]

Czy Gwardia Narodowa będzie kontynuować współpracę szkoleniową z Wojskami Obrony Terytorialnej oraz jak amerykanie oceniają dotychczasowe przygotowanie Polskich żołnierzy? Na te i inne pytania odpowiedział Zastępca Dowódcy Gwardii Narodowej Stanu Illinois generał Rodney Boyd.

Red: How does the Illinois National Guard evaluate the training cooperation with the Territorial Defence Forces Training Center?

Jak Gwardia Narodowa Stanu Illinois ocenia współpracę w zakresie realizacji szkoleń z Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej?

gen. BOYD: Ok, so, in National Guard we look at our standards that we have in Illinois and then, we use those same standards to evaluate the Polish Armed Forces. So, we don’t change our standards. That way when they’re considered complete, they meet the same standards as the Illinois National Guard soldiers.

Jako Gwardia Narodowa przyglądamy się standardom, które mamy w Illinois, a następnie wykorzystujemy te same standardy do oceny [działania żołnierzy] Polskich Sił Zbrojnych. Nie zmieniamy naszych standardów. W efekcie, jeśli uznaje się, że są gotowi, oznacza to, że spełniają te same standardy co żołnierze Gwardii Narodowej Stanu Illinois.

Red: Ok, the second question. What is your opinion about the preparation of training and Polish soldiers?

Drugie pytanie: jaka jest Pana opinia na temat poziomu przygotowania szkolenia oraz polskich żołnierzy?

gen. BOYD: So, here’s what I like about the training: the Polish soldiers take it very seriously and our trainers, they take it very seriously, too. So, when we have both the instructors and the students taking the training very seriously, you’re going to get some great training out of it. And that is what we saw today, that, you know, they’re serious about what they’re doing, the instructors were very serious, and we have some great, trained soldiers as a result of it.

Powiem o tym, co podoba mi się w szkoleniu: polscy żołnierze podchodzą do niego bardzo poważnie, tak jak nasi instruktorzy. Gdy zarówno instruktorzy, jak i słuchacze traktują szkolenie bardzo poważnie, oznacza to, że wiele z niego wyniesiecie. I to jest coś, co widzieliśmy dzisiaj, oni są bardzo zaangażowani w to, co robią, instruktorzy byli bardzo rzetelni i w rezultacie mamy świetnych, wyszkolonych żołnierzy.

Red: Ok, the third question. Will the Illinois National Guard continue training cooperation with the Polish Army?

Trzecie pytanie: czy Gwardia Narodowa Stanu Illinois będzie kontynuować współpracę w zakresie szkoleń z Wojskiem Polskim?

gen. BOYD: Absolutely! In fact, I was talking to the training commander about how, you know, once we finish here, what else we can do to help improve the readiness of the Polish Army, and specifically the Territorial Defence Forces.

Oczywiście! Rozmawiałem z dowódcą szkolenia o tym co jeszcze możemy zrobić, by doskonalić gotowość Wojska Polskiego, a zwłaszcza Wojsk Obrony Terytorialnej, gdy tylko skończymy to szkolenie.

Red: Is this the first visit of Mr General to Poland? How do you evaluate your stay with us and our country?

Czy to pierwsza wizyta Pana Generała w Polsce? Jak ocenia Pan swój pobyt u nas i nasz kraj?

gen. BOYD: So, first of all, this is my third visit. I was part of the training team that trained multinational brigade in Lublin, back in 2018. But, this is a beautiful country. It is my first visit in this Center and I will say this: you forward, you’re building here, this is a great start. And you have nothing but good things to grow from, this training. And so, I’m impressed what you’re doing here and I’m looking forward to seeing how you expand this training center.

Po pierwsze, to moja trzecia wizyta [w Polsce]. Byłem członkiem zespołu, który szkolił wielonarodową brygadę w Lublinie w 2018 r. To piękny kraj. Jest to moja pierwsza wizyta w Centrum (szkolenia WOT) i powiem tak: rozwijacie się, kształtujecie ten ośrodek, to wspaniały początek. Macie wiele dobrych podstaw by wzrastać, takich jak to szkolenie. Jestem pod wrażeniem tego, co tutaj robicie i będę czekał na kolejne informacje o tym, jak rozwijacie wasze centrum szkoleniowe.

ppor. Krzysztof WÓJCIK
Oficer prasowy Centrum Szkolenia WOT

powiązane informacje

Babcia i Dziadek - zawsze na służbie
Życzenia,  Społeczne,  Rozmowa 
MSPO okiem terytorialsów - rozmowa z gen. bryg. Maciejem KLISZEM
Wydarzenia,  Rozmowa,  Sprzęt i uzbrojenie,  Targi 
Potencjał ochotniczy WOT uzupełnia zdolności wojsk operacyjnych [WYWIAD]
Kukuła,  Szkolenia i ćwiczenia,  Rozmowa,  Sprzęt i uzbrojenie