Rok działań przeciwepidemicznych

 

Wojska Obrony Terytorialnej, jako piąty rodzaj wojsk w Siłach Zbrojnych RP ze swoimi zadaniami i celami, realizują się w obrębie dwóch misji (I i III misji SZ RP). Pierwsza z nich zakłada, że dążeniem Sił Zbrojnych jest gwarancja obronna i przeciwstawienia się wobec agresji zbrojnej. Druga dotyczy wspierania przez Siły Zbrojne RP bezpieczeństwa wewnętrznego, a także pomoc społeczeństwu.

Biorąc pod uwagę obszary, w obrębie których działają Wojska OT, zadanie główne WOT uściślić i zdefiniować można, jako obronę i ochronę społeczności lokalnych. Na kanwie zadania wykrystalizowało się motto WOT, w brzmieniu: „Zawsze gotowi, zawsze blisko”.

W sytuacji kryzysu, Siły Zbrojne RP, w tym Wojska Obrony Terytorialnej, zobligowane są do działania na rzecz zapobiegania lub usuwania skutków klęsk żywiołowych. Trzeba jednak podkreślić, że aby uruchomić siły i środki wojskowe, wymagane jest wdrożenie wskazanych w przepisach prawa procedur. Procedury związane są z czynnościami z zakresu planowania operacyjnego związanymi z oceną sytuacji kryzysowej, wariantowaniem działań oraz wskazaniem środków i sił które są niezbędne aby wykonać zadania z zakresu zarządzania kryzysowego. Następuje to wtedy, gdy niemożliwe jest lub może okazać się niewystarczające użycie innych sił. Wówczas następuje uruchomienie sił zbrojnych. Wykorzystanie wojska uzależnione jest zatem od tego, czy i kiedy „wyczerpią” się możliwości innych służb. Trzeba wyraźnie zaznaczyć, że w okresie stabilizacji i pokoju, wojska OT nie zastępują, a jednie uzupełniają (i wspomagają) istniejący pozamilitarny system „reagowania”.

Wsparcie Wojsk Obrony Terytorialnej i jego obecność w przestrzeni społecznej, jest oczywistym i naturalnym zjawiskiem. Dzięki temu formacja ta, cieszy się zaufaniem społecznym. W dobie pandemii zaufanie to ma szczególne znaczenie – tak dla obywateli, jak i dla wojska, które w jeszcze większym stopniu dąży do zaspokojenia potrzeb obywateli swojego kraju. Jest to słuszne – tak ze względu na konieczność przeciwdziałania pandemii, jak i w związku z realizacją misji, jaką jest służba w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego i pomocy społeczeństwu.

Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej w roku 2020 aktywnie wspierali państwo w walce z pandemią. Pandemia Covid-19 wywołana wirusem SARS-CoV-2 utrzymuje się w Polsce od marca ubiegłego roku. Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej niemalże od momentu wykrycia pierwszego przypadku zachorowania (już od 6 marca – w dwa dni po wykryciu pierwszego przypadku zakażenia w Polsce) zaangażowani są w działania ograniczające jego transmisję.

Cel i misja operacji „Odporna Wiosna” i „Trwała Odporność”

Początkowo działania nosiły miano operacji „Odporna Wiosna”. Celem operacji „Odporna Wiosna” było łagodzenie skutków kryzysu oraz wzmocnienie odporności na kryzys społeczności lokalnych. Misja operacji skoncentrowana została na udzielaniu wsparcia, na wniosek właściwego organu służb sanitarnych lub organu samorządu terytorialnego, w zakresie zaopatrywania w żywność, medykamenty, sprzęt medyczny i inne produkty dla osób potrzebujących, w tym dla osób objętych kwarantanną, w związku z podejrzeniem wystąpienia zarażenia wirusem Sars-CoV-2.

W związku ze zmianą charakteru podejmowanych przez żołnierzy działań, w 23 czerwca 2020 roku „Odporna Wiosna” przekształcona została w „Trwałą Odporność”. Cel operacji „Trwałą Odporność” skupiony został się na pięciu rodzajach działań: ZAPOBIEGANIE, IDENTYFIKOWANIE, IZOLOWANIE, WSPIERANIE oraz PRZYWRACANIE. W odróżnieniu od prowadzonej na dużą skalę operacji „Odporna Wiosna”’ – „Trwała Odporność” skupiona została głównie na gaszeniu ognisk koronawirusa a działania ukierunkowane zostały na wsparcie opieki medycznej, służb sanitarnych, samorządów, wojewodów w taki sposób by panować (w tym spowalniać) transmisję Sars-CoV-2. Charakter działań był bardziej relatywny, nastawiony na punktowe udzielanie pomocy w miejscach, które utraciły zdolność do efektywnego radzenia sobie z walką z koronawirusem, w tym poprzez wsparcie Służby Zdrowia i innych instytucji oraz utrzymanie gotowości do wsparcia PSP i samorządów w obszarze działań kryzysowych o charakterze niemilitarnym.

Zaangażowanie personelu

W szczytowym okresie działań, każdego dnia w operację zaangażowanych było nawet 5,5 tys. żołnierzy WOT przy wsparciu Dowództwa Generalnego RSZ, Żandarmerii Wojskowej, Inspektoratu Wsparci SZ oraz akademii wojskowych. Łącznie, w realizację zadań w ramach operacji „Odporna Wiosna”, zaangażowanego było 20.347 personelu, w tym: żołnierzy zawodowych WOT, żołnierzy OT, a także pracowników RON i podchorążych akademii wojskowych.

Zaangażowany personel w realizację zadań „Trwała odporność”, to żołnierze zawodowi WOT, żołnierze OT, a także pracownicy RON i podchorąży akademii wojskowych, w łącznej ilości 19.546 osób.

 

ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH OPERACJI „ODPORNA WIOSNA” I „TRWAŁA ODPORNOŚĆ”

Wsparcie szpitali i służb sanitarnych

Jednym z głównych obszarów wsparcia, zarówno w przypadku „Odpornej wiosny”, jak i operacji „Trwała Odporność”, było wsparcie przez WOT systemu opieki zdrowotnej. W związku z pandemią koronawirusa polski system ochrony zdrowia przechodził jedną z najtrudniejszych prób, dlatego do wsparcia 1.332 placówek medycznych zaangażowano żołnierzy WOT.

Najważniejsze zadania, jakie zostały zrealizowane w tym okresie, to: pobieranie wymazów, wsparcie działania systemu rezerwacyjnego łóżek szpitalnych ELC, odbiór butli tlenowych w ramach tworzenia „obwodów tlenowych”, dystrybucja butli tlenowych nie będących na wyposażeniu SZ RP, wystawianie polowych izb przyjęć, wsparcie Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa (HDK), wsparcie programu szczepień.

Pobieranie wymazów

Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej, właściwie od początku pandemii, wspierali personel medyczny i sanitarny w walce z koronawirusem w obszarze – pobierania wymazów na obecność COVID-19. Do pobierania wymazów delegowani byli żołnierze posiadający kompetencje co najmniej ratownika medycznego i ukończone specjalistyczne szkolenie.

Od początku zaangażowania we wsparcie żołnierze WOT pobrali 1.204.050 wymazów, w tym: 741.822 wymazy pobrane zostały od osób przebywających na kwarantannie, 242.907 wymazów pobrano w domach opieki społecznej (DPS), zakładach opiekuńczo leczniczych (ZOL) i innych, 215.317 wymazów pobrano w ramach procedury DRIVE-THRU, a 4.004 wymazy pobrano w ramach KRUS.

Odbiór butli tlenowych w ramach tworzenia „obwodów tlenowych” i dystrybucja butli tlenowych nie będących na wyposażeniu SZ RP

Z początkiem listopada 2020 roku WOT rozpoczęły działalność związaną z transportem butli z tlenem. Zdobyte kompetencje żołnierzy OT z przewozu materiałów niebezpiecznych oraz uzyskane uprawnienia umożliwiły zaangażowanie żołnierzy w tego rodzaju zadania. Kierowcy oddelegowani do przewozu butli tlenowych, łącznie przetransportowali 5.922 butli tlenowych nie będących na wyposażeniu SZ RP oraz odebrali 819 butle w ramach tworzenia „obwodów tlenowych”.

Wystawianie polowych izb przyjęć

WOT wystawiły 66 20 namiotów pneumatycznych, które pełniły funkcję polowej izby przyjęć dla pacjentów z podejrzeniem koronawirusa. W namiotach służby medyczne, w sytuacjach większego napływu pacjentów z podejrzeniem koronawirusa mogły przeprowadzić wstępne diagnozowanie pacjentów. Pacjenci z najcięższymi objawami, po wstępnej ocenie medycznej od razu trafiały na oddział. Ponadto, w polowych izbach przyjęć pacjenci nie wymagający natychmiastowej hospitalizacji mogli czekać na wynik testu na obecność koronawirusa.

Wsparcie Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa (HDK)

Zapotrzebowanie na krew i jej składniki nigdy nie spada. Zwłaszcza w czasie pandemii – w związku z dyskwalifikacją określonej liczby dawców krew jest jeszcze bardziej potrzebna. Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej aktywnie uczestniczą w akcjach oddawania krwi. W ramach trwających operacji  żołnierze zawodowi WOT oraz żołnierze OT oddali 6.847 litrów krwi, w 15.410 donacjach.

W czasie pandemii również szczególne zapotrzebowanie jest na cenne osocze tak zwanych ozdrowieńców. Ozdrowieńcami są osoby, u których za pomocą badania PCR lub testem antygenowym wykryto wcześniej obecność wirusa SARS-CoV-2. I nie ma tu znaczenia, czy choroba przebiegła bezobjawowo czy objawowo, i z jakim stopniem nasilenia objawów – osocze tych osób jest nieocenione. Równie bezcenne jest osocze osób, które nie miały stwierdzonego zakażenia, ale w wyniku badanie stwierdzono u nich obecne przeciwciała wirusa SARS-CoV-2. W ramach trwających operacji 125 żołnierzy ozdrowieńców oddało osocze, w łącznej ilości 81,8 litrów.

Wsparcie programu szczepień

Od momentu ogłoszenia i wprowadzenia w życie Narodowego Programu Szczepień przeciwko COVID-19, tj. od 5 grudnia 2020 roku, m. in. na żołnierzach Wojska Polskiego (w tym żołnierzach WOT), spoczął nowy obowiązek, związany ze wsparciem w zakresie realizacji szczepień. Wojska Obrony Terytorialnej działalność w zakresie pomocy związanej ze wsparciem w zakresie wykonywania szczepień, realizuje w trzech głównych obszarach: obsługa infolinii w Dowództwie WOT, transport do miejsca szczepień oraz organizacja mobilnych zespołów szczepiennych. Działania ukierunkowane są na pomoc seniorom, w tym kombatantom, weteranom i ich rodzinom.

Uruchomienie i obsługa infolinii wsparcia dla seniorów w zakresie organizacji szczepień

W dniu 18 stycznia 2021 roku uruchomiono infolinię wsparcia dla seniorów. To narzędzie pomocnicze dla seniorów chcących poddać się szczepieniu ochronnemu przeciwko wirusowi Sars-CoV-2. Infolinię obsługują żołnierze pod nr tel. 800 100 115 przez siedem dni w tygodniu, w godzinach od 7.30 do 19.30.

Na infolinię dzwoniono ponad 22 tys. razy. Z realnej pomocy skorzystało ponad 6,5 tys. osób, zabezpieczono transport dla ponad 1000 niesamodzielnych osób. Personel WOT obsługujący infolinię udzielił realnej pomocy seniorom, w takich kwestiach, jak: umówienie seniorów na transport i dowóz do miejsca szczepienia, pomocy w zarejestrowaniu na szczepienie, oraz w innych sprawach, m. In. dotyczącymi pomocy w obsłudze sprzętu IT (osobom, które chciały się zarejestrować na szczepienie, a miały problem z obsługą urządzeń). Pozostałe problemy zgłoszone przez infolinię  rozwiązane zostały telefonicznie, m.in. doradztwo czy informowanie na temat najbliższego miejsca, gdzie można wykonać szczepienia.

Organizacja mobilnych zespołów szczepiennych

Mobilne zespoły uzupełnią siatkę zespołów z punktów populacyjnych, które zgodnie z Narodowym Programem Szczepień mają a zapewnić możliwość zaszczepienia pacjentów w domu. Zadaniem mobilnych zespołów szczepiennych jest wspomaganie pacjentów, których stan zdrowia nie pozwala na zaszczepienie w stacjonarnym punkcie szczepień. Dotyczy to w szczególności osób obłożnie chorych (tzw. pacjentów leżących), w tym seniorów i kombatantów, którzy samodzielnie lub z przyczyn zdrowotnych nie mogą udać się do stacjonarnych punktów szczepień.

W ramach wsparcia udzielanego seniorom z zasobów brygad OT, w zależności od potrzeb, wydzielono 6  zespołów szczepiennych realizując program szczepień przeciwko Covid-19 dla seniorów, w tym kombatantów, weteranów i ich rodzin. Docelowo, w każdej brygadzie powołany zostanie mobilny zespół szczepienny, o ile zgłodzone zostanie zapotrzebowanie na tego rodzaju działania.

Wsparcie Policji

Jednym z głównych zadań WOT jest ochrona zdrowia i życia ludności oraz udział w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. Zdania te wynikają wprost z misji formacji, jaką jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności. Jako, że misja ta wspólna jest z innymi służbami, między innymi z Policją, i że obie te formacje mają terytorialny charakter, naturalną sytuacją stało się współdziałanie oraz wzajemne wsparcie.

W trakcie realizacji zadań wspierających Policję, w ramach operacji „Odporna Wiosna” i „Trwała Odporność” żołnierze realizowali monitoring osób objętych kwarantanną domową oraz ocenę ich potrzeb. W ramach tych działań sprawdzono 2.831.790 adresów, w ramach 35.389 patroli prewencyjnych.

Wsparcie Urzędu Lotnictwa Cywilnego

Zgodnie z wnioskiem prezesa ULC żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej skierowani zostali na polskie lotniska w celu wykonywania zadań w zakresie ograniczania rozprzestrzeniania się koronawirusa. W tym czasie sprawdzono 165.857 pasażerów z 2.319 samolotów na 29 lotniskach. Terytorialsi wykonywali pomiary temperatury oraz gromadzili i segregowali karty lokalizacyjne wszystkich pasażerów przylatujących do Polski.

Wsparcie samorządów oraz instytucji sanitarnych

Wspólne działania WOT z organami samorządu terytorialnego w ramach operacji „Odporna Wiosna” i „Trwała Odporność”, to: wsparcie ośrodków i domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych, wparcie przedszkoli, żłobków oraz innych placówek oświatowych, jak również pomoc w transporcie środków żywności do OPD, wsparcie izolatoriów, stacji sanitarno-epidemiologicznych, a także wsparcie w ramach aplikacji „Trwała Odporność”.

Od 6 marca 2020 roku żołnierze WOT objęli wsparciem bezpośrednim 993 placówki DPS, DS., ZOL i inne. Zakres wsparcia DPS i DS był szeroki i uzależniony od potrzeb placówek. Wysiłek żołnierzy koncentrował się wokół pomocy w zakresie dostaw żywności i środków ochrony osobistej, kontroli sanitarnej, wsparcia logistycznego, pobierania wymazów. Pomoc Terytorialsów realnie odciąża personel DPS-ów, a często także uzupełnia braki kadrowe. Wraz z rozpoczęciem się operacji „Trwała Odporność” pomoc ta rozszerzyła się o zadania związane z bezpośrednią opieką nad mieszkańcami domów pomocy społecznej. Do zadań realizowanych przez żołnierzy-ochotników należało, m.in. sprzątanie pomieszczeń, karmienie, ubieranie osób, które samodzielnie nie mogą tego robić.

W ramach współpracy z samorządem żołnierze OT realizowali transporty z banków żywności. Łącznie wykonano 6.332 transporty, których masa wyniosła 44.910 ton. Żołnierze wykonywali ponadto działania związane z dostarczaniem paczek z żywnością do podopiecznych OPS. Łącznie dostarczono 160.974 paczki.

Żołnierze WOT wspierali placówki oświatowe w walce z koronawirusem i pomagali w ich przygotowaniu do pracy w „nowym reżimie sanitarnym”. Do zadań Terytorialsów należało m.in. prowadzenie szkoleń personelu oraz dostarczanie płynów do dezynfekcji do placówek. W ten sposób wsparto 5.276 przedszkoli, żłobków oraz innych placówek oświatowych.

Żołnierzy WOT oddelegowano ponadto wsparcia 256 stacji sanitarno-epidemiologicznych, w których żołnierze rejestrowali do systemu wyniki badań osób, u których stwierdzono zakażenie koronawirusem, po to aby odpowiednie służby miały możliwość podjęcia dalszych kroków wobec osób chorych. Wszyscy żołnierze zostali specjalnie przeszkoleni i poznali systemy operacyjne sanepidu. Ich praca polegała ponadto na sortowaniu korespondencji, sporządzaniu notatek i zawiadomień o odbyciu kwarantanny.

Od powstania izolatoriów, czyli wyznaczonych miejsc dla chorych z koronawirusem, żołnierze WOT zaangażowali się w ich wsparcie. Lekarze i pielęgniarki w izolatoriach monitorowali stan zdrowia osób tam przebywających, natomiast wsparcie żołnierzy  w izolatoriach polegało na wykonywaniu wymazów oraz systematyczna dezynfekcja pomieszczeń. W ten sposób żołnierze WOT wsparli 101 izolatoriów.

Terytorialsi wspierali samorząd dzięki aplikacji, która łączy żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej z pracownikami organizacji pomagających potrzebującym. Narzędzie nosi nazwę: „Platforma wsparcia samorządów, organów sanitarnych i podmiotów leczniczych”. To aplikacja webowa, która pozwala m.in. pracownikom ośrodków pomocy społecznej, wnioskować o wsparcie brygad WOT. Dzięki aplikacji do oficerów łącznikowych w brygadach WOT wpłynęło 19.532 wnioski, które wpłynęły od 2.845 instytucji.

Na podstawie interaktywnych formularzy, w których wnioskodawcy wskazywali miejsce i zakres pomocy oraz jej priorytet, oficerowie łącznikowi z brygad kierowali do jej realizacji żołnierzy OT. Główne zadania realizowane przez WOT na podstawie złożonych wniosków, to: pomiar temperatury, pobieranie wymazów i dostarczanie ich do laboratoriów, transport, załadunek i rozładunek żywności, jak również prace administracyjne, wsparcie sprzętem, szkolenia sanitarno-epidemiologiczne, dostarczanie tlenu, transport środków ochrony osobistej, odkażanie pomieszczeń oraz transport pacjentów.

Wsparcie organizacji pozarządowych

Na wniosek partnera społecznego za zgodą Dowódcy WOT, dowódcy brygad OT skierowali żołnierzy do wsparcia organizacji pozarządowych NGO. Łącznie żołnierze wsparli 260 tego typu organizacji. W ramach wsparcia żołnierze realizowali takie zadania, jak: prowadzenie triasu, czyli wstępną segregację osób, transport z banków żywności (w 679 transportach o łącznej masie 3.729 ton), dostarczanie paczek żywnościowych (łącznie przekazano 203.448 paczek), dostarczanie posiłków dla kombatantów i dla pracowników służby zdrowia, pomoc logistyczną.

Wsparcie kombatantów, osób starszych i osób zgodnie z decyzją MON

Żołnierze, szczególnie żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej, od początku pandemii docierają z pomocą do kombatantów, osób starszych, jak również osób zgodnie z decyzją 84/DWOT MON z dnia 16 marca 2020 roku, w tym: rodzinom personelu medycznego, weteranom działań poza granicami państwa, osobom niepełnosprawnym, samotnie wychowującym dzieci, poddanym kwarantannie w zawiązku z podejrzeniem wystąpienia zarażenia wirusem SARS-CoV-2.

Żołnierze w ramach obu operacji wsparli 9.208 kombatantów oraz 10.976 osób starszych i osób zgodnie z decyzją MON. W ramach wsparcia wykonywano zakupy, oraz prawie 23 tys., razy służono praktyczną pomocą, np. w zakresie transportu lekarza do wspieranego, lub wspieranego do lekarza.

Wsparcie Agencji Rezerw Materiałowych

W ramach obu operacji żołnierze WOT i podchorążowie wspierali również działania Agencji Rezerw Materiałowych.

Żołnierze WOT służyli wsparciem ARM począwszy od rozładunku przylatujących do Polski transportów z materiałami medycznymi i higienicznymi, poprzez rozmieszczenie ich w magazynach, aż po transport do szpitali, zakładów opieki zdrowotnej i urzędów wojewódzkich. WOT w ramach wsparcia wykonały 4.226 transportów, w tym 535 transportów do ZOZ, 2.156 – do szpitali, 812 do urzędów wojewódzkich, 732 transporty do innych podmiotów leczniczych. W ramach transportów dostarczono 1.456.840 opakowań środków ochrony twarzy i dróg oddechowych, 595.515 opakowań środków ochrony pozostałych części ciała oraz 80.355 opakowań środków dezynfekcyjnych.

ZADANIA ZAKOŃCZONE

Wsparcie Straży Granicznej

Od 14 marca 2020 r., ramach operacji „Odporna Wiosna”, 1.365 żołnierzy WOT wspólnie z funkcjonariuszami SG zrealizowało 122 patroli i punktów kontrolnych w ramach dozorowania granicy państwowej (z Rosją, Białorusią i Ukrainą, która jest jednocześnie granicą Unii Europejskiej).

Działania zakończono z dniem 2 kwietnia 2020 r., kiedy wojska operacyjne przejęły od WOT wsparcie SG w ramach operacji pk. „TARCZA”.

Infolinia wsparcia psychologicznego

W ramach operacji „Odporna Wiosna” – 18 marca 2020 roku – WOT uruchomiły ogólnopolską całodobową infolinię wsparcia psychologicznego. Pod bezpłatnym numerem telefonu 800-100-102 dyżurowali profesjonalni psychologowie. Wszystkie osoby: samotne, starsze, źle znoszące izolację, czy odczuwające stan wzmożonego zagrożenia związanego z epidemią koronawirusa, odczuwające potrzebę profesjonalnego wsparcia mogły uzyskać profesjonalną pomoc doświadczonych psychologów.

W ramach infolinii wsparcia psychologicznego udzielono 5.815 osobom. Infolinia funkcjonowała do 31 maja 2020 roku.

Infolinia wparcia dla ośrodków pomocy społecznej i organizacji pozarządowych

W ramach operacji „Trwała odporność” – 15 listopada 2020 roku – WOT uruchomiły ogólnopolską całodobową infolinię wsparcia dla ośrodków pomocy społecznej i organizacji pozarządowych.. Misją infolinii było określenie potrzeb wsparcia ośrodków pomocy społecznej, organizacji pozarządowych i innych instytucji pomocowych.

Pod bezpłatnym numerem telefonu 800-100-115, pod którym dyżurowali żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej, dzwoniący pracownicy placówek i organizacji pomocowych mogli przekazać wnioski z prośbą o wsparcie ich działań w terenie i pomoc ich podopiecznym. Żołnierze obsługujący infolinię łącznie odebrali 502 połączenia, dotyczącą realizacji zadań związanych z: pomocą osobom fizycznym, pomocą OPS, pomocą dla NGO, i innymi sprawami.

Infolinia funkcjonowała do 14 grudnia 2020 roku.

PODSUMOWANIE

W wyniku zaangażowania w operacje walki z pandemią Sars-CoV-2:

  • zwiększono zdolność reagowania kryzysowego,
  • uzyskano zdolności w zakresie wsparcia logistycznego UPM oraz podmiotów medycznych,
  • nawiązano relacje w władzami na poziomie wojewódzkim, powiatowym, gminnym przez dowódców BOT we właściwych stałych rejonach odpowiedzialności (SRO).

Wojska Obrony Terytorialnej funkcjonują jako odrębny rodzaj sił zbrojnych od początku 2017 roku. W szeregach OT jest już 27 tysięcy żołnierzy. WOT opiera swój potencjał na żołnierzach-ochotnikach.  Misją WOT jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności. W czasie pokoju to zadanie realizowane jest m.in. w formie przeciwdziałania i zwalczania skutków klęsk żywiołowych oraz prowadzenia działań ratowniczych w sytuacjach kryzysowych. Dlatego na czas walki z epidemią koronawirusa Wojska Obrony Terytorialnej zmieniły model funkcjonowania formacji ze szkoleniowego na przeciwkryzysowy. Jak pokazują statystyki formacja OT jest stale angażowana i gotowa do dalszych działań, które mają na celu zapobieganie i opóźnianie rozprzestrzeniania koronowirusa.

 

Zespół Prasowy Dowództwa WOT

Załączniki

powiązane informacje

Terytorialsi wspierają przedszkola i żłobki
Odporna wiosna,  Zarządzanie Kryzysowe 
Wojsko ewakuowało kolejny Dom Pomocy Społecznej
Odporna wiosna,  Zarządzanie Kryzysowe 
„ODPORNA WIOSNA” WOT
Odporna wiosna,  Społeczne,  Zarządzanie Kryzysowe 
Podlascy Terytorialsi otrzymali już 5 000 e-wniosków o realne wsparcie
Zarządzanie Kryzysowe,  Trwała Odporność