Poczta Polska wprowadza program „Ramię w Ramię z WOT”

 

W strukturach  Poczty Polskiej, będącej jednym z największych pracodawców w kraju pracuje 225 żołnierzy WOT. Jako jedyny operator pocztowy o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym, Spółka wspiera także misję i działania Wojsk Obrony Terytorialnej. W celu zachęcenia do wstąpienia w szeregi tej formacji kolejnych pracowników i w ramach docenienia tych, którzy już tę służbę pełnią, od maja br. Poczta Polska wprowadza specjalny program „Ramię w Ramię z WOT”, zawierający szeroki pakiet zachęt.

Jako pracodawca Poczta Polska wspiera pracowników-żołnierzy. Dba o to, aby umożliwić im realizację zadań, wynikających z przynależności do jednego z rodzajów Sił Zbrojnych RP oraz wspiera zdobywanie nowych kwalifikacji i umiejętności wojskowych. 

Celami wprowadzanego programu „Ramię w Ramię z WOT” jest zachęcenie pracowników Poczty Polskiej do wstąpienia do Wojsk Obrony Terytorialnej. W misję Spółki, jednej z najstarszych firm w kraju, wpisane jest bowiem także promowanie postaw patriotyczno-obywatelskich. Nowy program wzmocni proces kształtowania kultury organizacyjnej Poczty Polskiej, bazującej na honorze, odpowiedzialności, szacunku i współdziałaniu.

Kluczowymi elementami programu jest udział Pocztowców w budowaniu powszechnej gotowości do obrony terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wniesienie doświadczenia zawodowego i zdolności zdobytych podczas pełnienia służby do pracy zawodowej, zdobycie umiejętności i doświadczenia podczas szkolenia w ramach służby pełnionej w Wojskach Obrony Terytorialnej, które mogą służyć pracodawcy, współpracownikom oraz społecznościom lokalnym.

–  Poczta Polska, jako jeden z największych pracodawców w kraju, stwarza swoim pracownikom atrakcyjne warunki do łączenia pracy ze służbą na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa. Na wiele sposobów wspiera wysiłek Sił Zbrojnych RP, a w szczególności popiera i propaguje ideę służby w Wojskach Obrony TerytorialnejMając na uwadze rosyjską agresję na Ukrainę, jak nigdy wcześniej widzimy jak ważna jest promocja postaw obronnych. Mamy nadzieję, że Program „Ramię w Ramię z WOT” wprowadzany dziś w Poczcie Polskiej zachęci inne duże firmy, w tym także spółki skarbu państwa do podjęcia działań w ramach promowania wśród swoich pracowników służby w Wojskach Obrony Terytorialnej  – mówi Tomasz Zdzikot, prezes Zarządu Poczty Polskiej.

Dla pracowników, którzy pełnią służbę w Wojskach Obrony Terytorialnej i przystąpią do Programu, Poczta Polska zapewni możliwość udziału w atrakcyjnych szkoleniach organizowanych przez pracodawcę, m.in. strzeleckich, udzielania pierwszej pomocy czy cyberbezpieczeństwa. Pocztowcy służący w szeregach WOT zyskają także dofinansowanie do zajęć sportowych. Poczta Polska zapewni im również dodatkowe 2 dni wolne od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w danym roku kalendarzowym, a nieobecności w pracy bezpośrednio związane z pełnieniem terytorialnej służby wojskowej nie będą miały wpływu na wysokość premii. Ponadto Pocztowcy-żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej będą mogli ubezpieczyć się na życie na preferencyjnych warunkach, a także skorzystać z zniżek przy rezerwacji miejsc w ośrodkach i pokojach gościnnych należących do Poczty zlokalizowanych na terenie całego kraju m.in. w miejscach atrakcyjnych turystycznie. Planowane jest także dalsze rozszerzenie programu o kolejne korzyści dedykowane pracownikom-żołnierzom WOT, które będą sukcesywnie wprowadzane i komunikowane we współpracy z partnerami biznesowymi Spółki.

– Ogłoszenie tego programu ma bardzo duże znaczenie dla WOT. Pamiętajmy, że 90% naszych żołnierzy pracuje lub uczy się. Dziękuję Panu Prezesowi za podejmowane działania, za wprowadzenie programu, który wspiera służbę jego pracowników w WOT. Takie działania zwiększają zdolności obronne, styk pracodawca – siły zbrojne jest dla nas absolutnie krytyczny. Dlatego tak ważne jest to, żeby pracodawcy wspierali ten proces świadomie. Pracownicy, którzy zakładają mundur żołnierza WOT pozyskują zdolności podwójnego zastosowania, z jednej strony są żołnierzami, z drugiej strony większość tych kwalifikacji są w stanie wykorzystać w swoim miejscu pracy – powiedział gen. broni Wiesław Kukuła, dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej.

Warto pamiętać, że pracownik, który zgłosi pracodawcy powołanie do Wojsk Obrony Terytorialnej, korzysta także z już istniejących uprawnień wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących, m.in. zwrotu kosztów dojazdu na szkolenia wojskowe, ulgi przy przejazdach środkami publicznego transportu kolejowego, urlopu bezpłatnego, który jest wliczany do okresu pracy czy uposażenie żołnierzy niezawodowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej.

Dzięki rozwiniętej sieci 7,5 tys. placówek, zlokalizowanych w całym kraju, także w najmniejszych miejscowościach, Poczta Polska stanowi ważny element infrastruktury państwa, z możliwością szerokiego wykorzystania na wypadek sytuacji nadzwyczajnych. Dodatkowo jako operator wyznaczony, Spółka realizuje m.in. zdania w zakresie współdziałania z Wojskową Pocztą Polową oraz bierze udział w mobilizacyjnym rozwinięciu Sił Zbrojnych RP.

Zaangażowanie Poczty Polskiej w rozwijanie potencjału obronnego ma bogate tradycje. W okresie międzywojennym istniało Pocztowe Przysposobienie Obronne, które przygotowywało pocztowców do działań wojskowych i obronnych, zajmowało się także krzewieniem kultury fizycznej wśród  pracowników.

Program „Ramię w Ramię z WOT” to nie pierwsze działanie Spółki na rzecz promocji rekrutacji do WOT oraz całych Sił Zbrojnych i służby wojskowej. Poczta Polska w 2021 r. wydała także obiegowy znaczek pocztowy emisji „Wojska Obrony Terytorialnej” w nakładzie 1 mln egzemplarzy. Przypominamy również, że Spółka za swoje działania na rzecz WOT została w 2021 r. uhonorowana tytułem „Pracodawca przyjazny WOT”. Zwycięstwo w tym konkursie jest dla Spółki swoistym zobowiązaniem, a nie zwieńczeniem już zrealizowanych działań, stanowiąc inspirację do podejmowania dalszych wysiłków na rzecz współpracy z Wojskami Obrony Terytorialnej.

Więcej informacji o rekrutacji do Wojsk Obrony Terytorialnej można znaleźć na tej stronie: https://rekruterzy.terytorialsi.wp.mil.pl/

Załączniki